Intel® Core™ Processors
Compare

Chính sách Chứng từ Mua hàng (POP)

Chính sách Chứng từ Mua hàng (POP)

Việt Nam - Hỗ trợ đối với Hệ thống Máy tính Người dùng được bán thông qua các Nhà Phân phối và Đại lý

1. Các Đối tác / Đại lý đảm bảo phát hành đúng các Chứng từ Mua hàng (Proof of Purchase - PoP) cho khách hàng cuối tại thời điểm bán hàng - với tất cả các thông tin chi tiết có liên quan đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về PoP *.

  • Các Đối tác / Đại lý hướng dẫn khách hàng cuối lưu giữ các chứng từ mua hàng (PoP) một cách an toàn và cung cấp các chứng từ này tại thời điểm đưa ra yêu cầu hỗ trợ bảo hành với Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Dell (Dell Tech Support Team).

A. Chứng từ Mua hàng (PoP)

  • Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Dell yêu cầu xuất trình Chứng từ Mua hàng (PoP) để được cung cấp dịch vụ hỗ trợ bảo hà
  • Chứng từ Mua hàng (PoP) phải gồm có các nội dung sau:

i.   Tên đơn vị cung cấp (tên công ty trên giấy tiêu đề)

ii.  Ngày xuất hóa đơn / mua hàng

iii. Tên khách hàng / công ty

iv. Loại Máy và / hoặc Số Máy và cùng với Thẻ Dãy số Quản lý Dịch vụ Bảo hành (“Service Tag”)

v.  Số hóa đơn / Biên lai

B. Hệ thống Máy tính và bộ pin phải được bán tới người dùng cuối trong vòng 12 hoặc 6 tháng.

  • Hệ thống Máy tính phải được bán tới người dùng cuối trong vòng 12 tháng kể từ ngày Dell chuyển hà
  • Bộ Pin phải được bán tới người dùng cuối trong vòng 6 tháng kể từ ngày Dell chuyển hàng.
  • Nếu được bán sau 6 tháng (đối với bộ pin) hoặc 12 tháng (đối với hệ thống máy tính), thì đối tác / đại lý phải đảm bảo việc người dùng cuối nhận được thời hạn bảo hành thích hợp, có thể bao gồm việc đối tác mua thêm dịch vụ / bảo hành cao hơn).

2. Đối với hệ thống máy tính người dùng: hệ thống máy tính phải được bán trong vòng 12 tháng kể từ ngày Dell chuyển hàng. Ngày lập hóa đơn/biên lai cho khách hàng cuối không được sau ngày Dell chuyển hàng quá 12 tháng. Nếu hệ thống máy tính được bán tới khách hàng cuối sau thời gian 12 tháng đó, thì đối tác/đại lý cần bảo đảm cho khách hàng cuối thời hạn bảo hành/quyền được hưởng bảo hành thích hợp có thể bao gồm cả việc mua thêm dịch vụ/bảo hành cao hơn tại thời điểm bán hàng. Nội dung này theo đúng các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng pháp lý giữa Dell và các đối tác/đại lý tại Việt Nam.

Lưu ý đối với bộ pin: bộ pin phải được bán trong vòng 6 tháng kể từ ngày Dell chuyển hàng. Ngày lập hóa đơn/biên lai cho khách hàng cuối không được sau ngày Dell chuyển hàng quá 6 tháng. Nếu bộ pin được bán tới khách hàng cuối sau thời gian 6 tháng đó, thì đối tác/đại lý cần bảo đảm khách hàng cuối được gia hạn một cách thích hợp thời hạn dịch vụ hỗ trợ /quyền được hưởng dịch vụ hỗ trợ bộ pin, có thể bao gồm cả việc mua thêm dịch vụ/bảo hành cao hơn tại thời điểm bán hàng

Các trường hợp ngoại lệ đối với các yêu cầu trên đây:

  • Nếu số của Thẻ Dãy số Quản lý Dịch vụ Bảo hành (Service Tag) không được in trên hóa đơn / biên lai, thì người gọi phải cung cấp dãy số này để đối chiếu với mô tả hệ thống máy tính.
  • Thư chứng nhận (LOC) có thể được sử dụng để bổ sung hóa đơn / biên lai gốc, với bất kỳ thông tin còn thiếu nào và yêu cầu phải có tem của nhà cung cấp

Đối với các thiết bị ngoại vi không gắn liền và các cấu kiện Dell được trang bị cho hệ thống máy tính, trong trường hợp không tồn tại số thẻ, thì PPID hoặc số sê-ri phải được cung cấp trên hóa đơn gốc có tem nhà cung cấp hoặc thư chứng nhận để thiết lập quyền được hưởng bảo hành.

Bài sau →

Nhận thông tin khuyến mãi mới nhất từ chúng tôi!